Artikel 1.        Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
  opdrachten en overeenkomsten van DUZ, voor zover een en ander betrekking heeft  
  op het ter beschikking stellen van escorts aan Opdrachtgever(s) voor het ten behoeve
  van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden op het gebied van genegenheid, intimiteit en seksualiteit, alles in de meest ruime zin des woords.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door DUZ schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2.        Vrijblijvendheid offertes en website

 1. Alle offertes van DUZ zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
 2. Aan de op de website van DUZ verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DUZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe op indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de via de website verkregen informatie.
  Degene die de informatie afneemt is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. 

Artikel 3.        Selectie

 1. De door DUZ geselecteerde escort wordt geselecteerd op basis van de door
  Opdrachtgever aan DUZ verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden of handelingen. 
 2. Opdrachtgever heeft het recht om, indien een escort niet voldoet aan de door Opdrachtgever gestelde eisen in de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen,
  mits zulks gebeurd voordat de escort aan zijn of haar werkzaamheden is begonnen. 

Artikel 4.        Diensten van de escort 

 1. Alle escorts die DUZ bemiddeld werken volledig op zelfstandige basis en uit vrije wil.
  Ze zijn niet in loondienst bij DUZ. 
 2. De tarieven die door de escorts worden berekend zijn door hun zelf bepaald en kunnen daarom ook onderling van elkaar verschillen. Tevens  is dit afhankelijk van het soort dienstverlening dat opdrachtgever wenst.
 3. DUZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve vermeldingen die door een escort zijn doorgegeven.
 4. DUZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een overtreding van de escort die in
  strijd is met de wet of de goede zeden.
 5. Indien de escort om welke reden dan ook niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie kan zijn, dan zal DUZ trachten u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 6. DUZ kan nooit de beschikbaarheid van de escort garanderen omdat de escort vrij is om
  te bepalen wanneer hij of zij beschikbaar is.
 7. De escort heeft altijd het recht om de opdrachtgever voor of bij aanvang van de
  werkzaamheden als klant te weigeren.
 8. Indien door de opdrachtgever tijdens het gebruik van de escort situaties worden gecreëerd,
 9. zoals overmatig drugs- of drankgebruik, geweld, discriminatie of door de escort ongewenste handelingen, of andere omstandigheden waardoor de escort naar eigen inschatting zich niet meer veilig voelt, dan heeft de escort altijd het recht de werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen zonder dat opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het reeds betaalde.
 10. De escort is altijd vrij in zijn of haar kledingkeuze. Indien de opdrachtgever specifieke
  wensen heeft, zal DUZ deze wensen bij de escort kenbaar maken, die echter nimmer
  verplicht is op deze wensen in te gaan.
 11. De escort zal elke 3 maanden een verplichte GGD keuring ondergaan, DUZ is nimmer  verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van seksuele handelingen door de escort.

Artikel 5.        Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Alle betalingen aan DUZ dienen vooraf te geschieden op een door DUZ aangewezen bankrekeningnummer; ieder beroep op compensatie is uitgesloten.
 2. Uitsluitend betalingen aan DUZ zelf werken bevrijdend. Betalingen aan Escorts en/of het verstrekken van voorschotten aan Escorts zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking.

Artikel 6.        Persoonlijke gegevens en privacy

 1. DUZ behandelt persoonsgegevens conform de bepalingen uit de Wet bescherming Persoonsgegevens.
 2. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden verwerkt om de door opdrachtgever
  gewenste informatie te kunnen verstrekken en om de opdrachtgever een optimale 
  dienstverlening te kunnen bieden.
 3. Opdrachtgever kan zich verzetten tegen onjuist gebruik van zijn of haar persoonsgegevens.

Artikel 7.        Omgang met de escort

 1. Opdrachtgever is onder geen enkele omstandigheid gerechtigd een rechtstreeks contact aan te gaan met de Escort die door DUZ ter beschikking gesteld wordt of werd.
 2. Opdrachtgever zal geen gebruik maken van de bemiddeling van DUZ of van de escort
  voor ongepaste, ongewenste, onrechtmatige of anderszins verboden doeleinden.

Artikel 8.        Aansprakelijkheid

 1. DUZ levert enkel een service waarmee partijen bij elkaar worden gebracht. DUZ zal geen
  partij zijn bij de daadwerkelijke transactie(s) tussen de opdrachtgever en de door DUZ bemiddelde escort. Dit heeft als resultaat dat DUZ geen controle heeft over de aangeboden diensten, de bekwaamheid, de gegoedheid en identiteit van partijen. 
  DUZ garandeert niet dat de escort alle afspraken altijd zal nakomen.
 2. DUZ is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die door haar uitgezonden Escorts mochten veroorzaken aan derden of aan Opdrachtgever zelf, behoudens in de wet genoemde bepalingen opzet en grove schuld aan de kant van DUZ.
 3. DUZ is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die door haar uitgezonden Escorts
  zijn aangegaan, of welke op andere wijze zijn ontstaan jegens Opdrachtgever, al dan 
  niet met diens toestemming, jegens derden, in dienst van Opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook.
 4. Opdrachtgever vrijwaart DUZ ten allen tijde tegen aanspraken jegens haar ingesteld welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering der opdracht, zoals ook neergelegd in
  geldende wetgeving.
 5. De aansprakelijkheid van DUZ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag dat DUZ voor haar werkzaamheden in het
  kader van deze overeenkomst heeft ontvangen. 

Artikel 9.        Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. Opdrachtgever zal de ruimten waarin of waarmee de door DUZ ingezette escort werk laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van werkzaamheden
  zodanig maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om 
  te voorkomen dat de door DUZ ingezette escort bij het verrichten van zijn of haar werkzaamheden in de ruimste zin des woords geen schade lijdt. 
 2. Opdrachtgever zal aan DUZ en ook aan de door DUZ ingezette escort voor de aanvang van de werkzaamheden informatie verstekken over de verlangde werkzaamheden en handelingen.
 3. Opdrachtgever zal aan de door DUZ ingezette Escort alle schade (inclusief kosten met
  inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten) die de Escort in de uitoefening van 
  zijn of haar arbeid lijdt vergoeden, tenzij Opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in 
  lid 1 en 2 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in 
  belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Escort. 
 4. Opdrachtgever zal aan Escort vergoeden alle schade ( inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten) die Escort toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden of handelingen gebezigde zaak is beschadigd of teniet gedaan. Opdrachtgever zal DUZ tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.

Artikel 10. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

 1. Indien Escort zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de bedongen werkzaamheden of handelingen, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de werkzaamheden aan te vangen, is DUZ nooit verplicht de door de Opdrachtgever betaalde vergoeding terug te betalen. Dit om de toch gemaakte kosten van vervoer en Escort te betalen.

Artikel 11. Algemene Schadevergoeding

 1. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet na komt jegens DUZ of de Escort is Opdrachtgever jegens DUZ gehouden te vergoeden alle schade ( inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten), die daaruit voor DUZ rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van DUZ eventuele andere vorderingen tegen Opdrachtgever in te stellen.
 2. Indien DUZ één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet na komt jegens Opdrachtgever of de Escort, is DUZ jegens Opdrachtgever gehouden te vergoeden alle schade ( inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten), die daaruit voor Opdrachtgever rechtstreeks of onrechtstreeks zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtgever eventuele andere vorderingen tegen DUZ in te stellen.

Artikel 12. Strekking voorwaarden

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen alle overige bepalingen en Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 13. Forumkeuze

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg door Opdrachtgever en DUZ in onderling overleg getracht te worden opgelost en indien dit niet lukt,  bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter bij de Rechtbank Maastricht.