Artikel 1.   Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van DUZ, voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van seksverzorgenden aan Opdrachtgever(s) voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van werkzaamheden op het gebied van genegenheid, intimiteit en seksualiteit, alles in de meest ruime zin des woords.

 1. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig, voor zover zij door DUZ schriftelijk zijn bevestigd.

 Artikel 2.   Vrijblijvendheid intakegesprekken en website

 1. Intakegesprek is gratis en vrijblijvend.
 2. Aan de op de website van DUZ verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DUZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe op indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de via de website verkregen informatie. Degene die de informatie afneemt is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

 Artikel 3.   Selectie

 1. De cliënt kan een keuze maken voor de voorkeur van zijn seksverzorgende door middel van foto’s. Deze worden tijdens het intakegesprek getoond of verzonden aan de cliënt/ begeleiding.
 2. Op het moment dat de verzorgende voor de deur staat voor een afspraak, en de cliënt besluit het niet te doen, om welke reden dan ook, dan moet deze de afspraak wel voldoen.
 3. Mocht een cliënt willen wisselen van zijn vaste verzorgende, dan is dat geen probleem. Dit gaat in overleg met DUZ.
 4. De diversiteit aan keus qua verzorgenden is afhankelijk van waar u woont in het land.

Artikel 4.   Diensten van de escort

 1. Alle verzorgende die DUZ bemiddeld werken volledig op zelfstandige basis en uit vrije wil. Ze zijn niet in loondienst bij DUZ.
 2. De tarieven liggen vast en worden door DUZ bepaald. Alle verzorgende hebben dezelfde vergoeding per uur, tenzij er specifieke wensen worden gevraagd, dan kan de vergoeding verschillen.
 3. DUZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve vermeldingen die door een verzorgende zijn doorgegeven.
 4. DUZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor een overtreding van de verzorgende die in strijd is met de wet of de goede zeden.
 5. Indien de verzorgende om welke reden dan ook niet op het afgesproken tijdstip op de afgesproken locatie kan zijn, dan zal DUZ trachten u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
 6. DUZ kan nooit de beschikbaarheid van de verzorgende garanderen omdat de verzorgende vrij is om te bepalen wanneer hij of zij beschikbaar is.
 7. De verzorgende heeft altijd het recht om de opdrachtgever voor of bij aanvang van de werkzaamheden als klant te weigeren.
 8. Indien door de opdrachtgever tijdens het gebruik van de verzorgende situaties worden gecreëerd, zoals drugs- of drankgebruik, geweld, discriminatie of door de verzorgende  ongewenste handelingen, of andere omstandigheden waardoor de verzorgende  naar eigen inschatting zich niet meer veilig voelt, dan heeft de verzorgende  altijd het recht de werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen zonder dat opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het reeds betaalde.
 9. De verzorgende is altijd vrij in zijn of haar kledingkeuze. Indien de opdrachtgever specifieke wensen heeft, zal DUZ deze wensen bij de verzorgende kenbaar maken, die echter nimmer verplicht is op deze wensen in te gaan.
 10. De verzorgende zal elke 3 maanden een verplichte GGD keuring ondergaan, DUZ is nimmer  verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van seksuele handelingen door de verzorgende.

 Artikel 5.   Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betalingen gaan oftewel per bank of per kas. Als een cliënt een bewindvoerder heeft dan kan dit per bank.

Er worden dan 2 facturen verzonden. Beide facturen worden door DUZ opgesteld. Één factuur is voor de dame en komt op haar rekening, de andere factuur is voor de bemiddelingskosten en komt bij DUZ op de rekening. Mocht iemand geen bewindvoering hebben, dan wordt het volledige bedrag aan de dame betaald, en krijgt de cliënt een bon. DUZ verrekent dit naderhand zelf met de verzorgende door middel van een factuur, gericht aan de verzorgende.

 1. Verzorgende mogen nooit en te nimmer meer geld vragen aan de cliënt dan het afgesproken bedrag.
 2. Attenties mogen verzorgen wel aannemen, mits dit redelijk is. Maximaal bedrag €15,- Dit moet ook geheel vanuit de cliënt komen, hier mag niet om gevraagd worden.

Artikel 6.   Persoonlijke gegevens en privacy

 1. DUZ behandelt persoonsgegevens conform de bepalingen uit de Wet bescherming Persoonsgegevens.
 2. De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden verwerkt om de door opdrachtgever gewenste informatie te kunnen verstrekken en om de opdrachtgever een optimale dienstverlening te kunnen bieden.
 3. Opdrachtgever kan zich verzetten tegen onjuist gebruik van zijn of haar persoonsgegevens.
 4. Na het intakegesprek ontvangt de cliënt/ begeleiding/ familie een Deze dient ondertekend retour te worden verzonden naar DUZ.
 5. Foto’s die verstuurd worden vanuit DUZ vallen ook onder de AVG. Deze mag de opdrachtgever nooit publiekelijk maken.

Artikel 7.   Omgang met de verzorgende

 1. Opdrachtgever is onder geen enkele omstandigheid gerechtigd een rechtstreeks contact aan te gaan met de verzorgende die door DUZ ter beschikking gesteld wordt of werd.
 2. Opdrachtgever zal geen gebruik maken van de bemiddeling van DUZ of van de verzorgende voor ongepaste, ongewenste, onrechtmatige of anderszins verboden doeleinden.

Artikel 8.   Aansprakelijkheid

 1. DUZ levert enkel een service waarmee partijen bij elkaar worden gebracht. DUZ zal geen partij zijn bij de daadwerkelijke transactie(s) tussen de opdrachtgever en de door DUZ bemiddelde verzorgende. Dit heeft als resultaat dat DUZ geen controle heeft over de aangeboden diensten, de bekwaamheid, de gegoedheid en identiteit van partijen. DUZ garandeert niet dat de verzorgende alle afspraken altijd zal nakomen.
 2. DUZ is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die door haar uitgezonden verzorgenden mochten veroorzaken aan derden of aan Opdrachtgever zelf, behoudens in de wet genoemde bepalingen opzet en grove schuld aan de kant van DUZ.
 3. DUZ is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die door haar uitgezonden verzorgenden zijn aangegaan, of welke op andere wijze zijn ontstaan jegens Opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden, in dienst van Opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook.
 4. Opdrachtgever vrijwaart DUZ ten allen tijde tegen aanspraken jegens haar ingesteld welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering der opdracht, zoals ook neergelegd in geldende wetgeving.
 5. De aansprakelijkheid van DUZ wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag dat DUZ voor haar werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst heeft ontvangen.

Artikel 9.   Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. Opdrachtgever zal de ruimten waarin of waarmee de door DUZ ingezette verzorgende werk laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van werkzaamheden zodanig maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de door DUZ ingezette verzorgende bij het verrichten van zijn of haar werkzaamheden in de ruimste zin des woords geen schade lijdt.
 2. Opdrachtgever zal aan DUZ en ook aan de door DUZ ingezette verzorgende voor de aanvang van de werkzaamheden informatie verstekken over de verlangde werkzaamheden en handelingen, door middel van het intakegesprek.
 3. Opdrachtgever zal aan de door DUZ ingezette verzorgende alle schade (inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten) die de verzorgende in de uitoefening van zijn of haar arbeid lijdt vergoeden, tenzij Opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de verzorgende. .
 4. Opdrachtgever zal aan verzorgende vergoeden alle schade ( inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten) die Escort toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden of handelingen gebezigde zaak is beschadigd of teniet gedaan. Opdrachtgever zal DUZ tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.

Artikel 10. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen

 1. Indien verzorgende zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de bedongen werkzaamheden of handelingen, maar door Opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de werkzaamheden aan te vangen, is DUZ nooit verplicht de door de Opdrachtgever betaalde vergoeding terug te betalen. Dit om de toch gemaakte kosten van vervoer en verzorgende  te betalen.

Artikel 11. Algemene Schadevergoeding

 1. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet na komt jegens DUZ of de verzorgende is Opdrachtgever jegens DUZ gehouden te vergoeden alle schade ( inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten), die daaruit voor DUZ rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit, zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van DUZ eventuele andere vorderingen tegen Opdrachtgever in te stellen.
 2. Indien DUZ één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet na komt jegens Opdrachtgever of de verzorgende, is DUZ jegens Opdrachtgever gehouden te vergoeden alle schade ( inclusief kosten met inbegrip van daadwerkelijke gerechtelijke kosten), die daaruit voor Opdrachtgever rechtstreeks of onrechtstreeks zonder dat ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtgever eventuele andere vorderingen tegen DUZ in te stellen.

Artikel 12. Strekking voorwaarden

 1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen alle overige bepalingen en Algemene Voorwaarden van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 13. Forumkeuze

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met rechtsverhoudingen tussen Partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg door Opdrachtgever en DUZ in onderling overleg getracht te worden opgelost en indien dit niet lukt, bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter bij de Rechtbank Maastricht.

Tot slot:

 Bij het aangaan van een afspraak gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website, kunt u bij ons opvragen en ontvangt u gelijktijdig met de AVG na of tijdens het intakegesprek.